RSS Feed

No 2013.gada mācību prakses laikā audzēkņi jāapdrošina pret nelaimes gadījumiem

20.11.2012. valdībā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi „Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”. Šie noteikumi nosaka, ka profesionālās izglītības iestādes vadītājam būs obligāti jāapdrošina praktikanti pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā, un apdrošinājuma summas minimālais apmērs ir 1000 latu.

Noteikumu apstiprināšana palīdzēs aktualizēt mācību prakses organizācijas jautājumus, ietverot normas par audzēkņu apdrošināšanu mācību prakses laikā, kā arī sekmēt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu prakses vietās. Noteikumos ietvertas 96 profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot veicama obligāta audzēkņu apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā. Tās nosakot ņemti vērā apstākļi, kas var radīt draudus praktikanta veselībai un dzīvībai – darbošanās ar sarežģītiem mehānismiem, asiem priekšmetiem, ķīmiskajām vielām, gāzēm, pacienta bioloģisko materiālu, smagumu celšana, krasas gaisa temperatūras pārmaiņas u.c.

Saskaņā ar 20.11.2012. grozījumiem MK noteikumos Nr.309 „Kārtība, kādā no valsts budžeta sedzami izdevumi profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvei izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un notiesātajiem” (10.07.2001.) arī audzēkņi brīvības atņemšanas vietās ir jāapdrošina pret nelaimes gadījumiem mācību prakses vietā, ja viņi iegūst kādu no profesionālajām kvalifikācijām, kuras minētas jaunajos MK noteikumos.

20.11.2012. tika apstiprināti arī grozījumi MK noteikumos Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo” (2.10.2007.). Šie noteikumi tagad paredz, ka izdevumi mācību prakses organizēšanai prakses vietā ietver arī izdevumus praktikanta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā – 3,50 lati gadā.

Noteikumi stāsies spēkā 2013.gada 1. janvārī.

MK noteikumu teksts

 

Avots: IZM

23.11.2012.

error: Content is protected !!