RSS Feed

Paaugstināti kritēriji profesionālas izglītības kompetences centra statusa iegūšanai

Ministru kabineta noteikumi Nr. 144 „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” (19.03.2013., stājās spēkā 23.03.2013.) nosaka kārtību, kādā profesionālās izglītības iestādei piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra status

Tie, atšķirībā no iepriekšējiem noteikumiem, izvirza paaugstinātus kritērijus profesionālās izglītības iestādēm kompetences centra statusa iegūšanai, t.sk., pēdējo divu mācību gadu laikā no izglītojamajiem, kuri uzsākuši mācības, atskaitīti no izglītības iestādes nepietiekama mācību sasniegumu vērtējuma, neattaisnotu mācību kavējumu vai nepareizas karjeras izvēles dēļ var būt ne vairāk kā astoņi procenti un no izglītojamajiem, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, ne mazāk kā sešdesmit procentiem vērtējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav zemāks par septiņām ballēm; par sadarbību ar darba devējiem ir jāsaņem viņu rakstisks viedoklis, kā arī jānodrošina prakses vietas visiem izglītojamajiem; jānodrošina karjeras izglītības pasākumu īstenošanu karjeras vadības prasmju apguvei un individuālās karjeras konsultācijas tālākās izglītības un nodarbinātības izvēlei u.c kritēriji.

Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties šeit

Avots: MK

error: Content is protected !!