RSS Feed

Izglītības likums nosaka astoņu līmeņu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru

2015.gada 18. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā, ar kuriem likums tiek papildināts ar jaunu pantu par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (8.1 pants).

Saskaņā ar šo pantu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra tiek definēta kā astoņu līmeņu sistēma, kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņus raksturo attiecīgajā līmenī sasniedzamie mācīšanās rezultāti.

Izglītības likuma 8.1 pants īsumā raksturo arī katru no Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.

Ministru kabineta kompetencē ir noteikt Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem atbilstošus zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstus (likuma 14.panta 1.1 punkts).

 

Avots: Saeima

19.06.2015.