RSS Feed

Preventīvie pasākumi priekšlaicīgi mācības pārtraukušo bērnu un jauniešu skaita samazināšanai

2016.gada 3. maijā valdībā tika skatīts Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais konceptuālais ziņojums „Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ieviešanu”.

Ziņojumā ir aprakstīta situācija Latvijā saistībā ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, t.sk. stratēģiskais ietvars, pieejamie dati, veiktie uzlabojumi Valsts izglītības informācijas sistēmā, galvenās priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas un iemesli. Ziņojumā ir piedāvāti nepieciešamie uzlabojumi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, tāpat arī sniegts priekšlikums Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros atbalstāmajām darbībām, sasniedzamajiem rezultātiem un ieviešanas shēmai.

Lielākā daļa atbalstāmo darbību tiek plānotas, piesaistot 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa finansējumu EUR 39,8 milj. apjomā, t.sk. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu EUR 33,8 milj. apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumu – EUR 5, 9 milj. apmērā.

Plānotie preventīvie pasākumi paredz gan tiešu atbalstu bērniem un jauniešiem, gan arī sistēmas izveidi priekšlaicīgi mācības pārtraukušo mazināšanai. Vispārējās izglītības iestāžu 5. līdz 12. klašu skolēniem, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1. līdz 4. kursa audzēkņiem plānots nodrošināt individuālo plānu izstrādi un īstenošanu priekšlaicīgas mācības pārtraukšanas risku mazināšanai. Riska grupā esošajiem bērniem un jauniešiem tiks piesaistīti mentori, nodrošinātas speciālistu konsultācijas, papildu nodarbības, kā arī materiālais atbalsts izglītības pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai. Aktivitātes īstenošanu plānots uzticēt Izglītības kvalitātes valsts dienestam sadarbībā ar novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

8.3.4. specifiskā atbalsta mērķi plānots īstenot no 2017.gada 1.ceturkšņa līdz 2022.gada 31. decembrim.

Lasīt konceptuālo ziņojumu.

 

Avots: IZM

21.06.2016.