RSS Feed

Ar starptautisku konferenci Akadēmiskās informācijas centrs atklāj Latvijas Kvalifikāciju datubāzi

2016. gada 27. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja starptautisku konferenci, kuras laikā tika atklāta Latvijas Kvalifikāciju datubāze. Konferences mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar Latvijas Kvalifikāciju datubāzes saturu un tās izveidošanas procesu. Eiropas Komisijas pārstāve uzsvēra kvalifikāciju salīdzināmības nozīmi Jaunās prasmju programmas Eiropai kontekstā un starptautiskie eksperti dalījās pieredzē, veidojot kvalifikāciju datubāzes savās valstīs.

Ar konferences prezentācijām, foto un video iespējams iepazīties šeit.

Latvijas Kvalifikāciju datubāze ir unikāla informācijas sistēma, kas apkopo Latvijā iegūstamās kvalifikācijas / formālās izglītības dokumentus un sniedz informāciju par mācīšanās rezultātiem: zināšanām, prasmēm un kompetencēm katrā kvalifikācijā. Kvalifikācijas jēdziens attiecas uz visu izglītības sistēmu, ietverot izglītības pakāpes sākot no pamatizglītības līdz doktorantūrai. Datubāzē kvalifikācijas ir kārtotas atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras astoņiem līmeņiem, izglītības pakāpēm, tematiskajām jomām, mācīšanās ilgumam, kvalifikācijas ieguves un dokumentu veidam.

Latvijas kvalifikāciju datubāzes saturs angļu valodā ir piesaistīts Eiropas Komisijas izglītības un kvalifikāciju portālam – EKI/PLOTEUS. EKI/PLOTEUS portāls piedāvā iespēju uzskatāmi salīdzināt dažādu Eiropas valstu kvalifikāciju sistēmas un kvalifikācijas.

Latvijas kvalifikāciju datubāze ir izstrādāta Akadēmiskās informācijas centra – Nacionālās koordinācijas punkta EKI īstenotā Eiropas Komisijas projekta „Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra – Nacionālās kvalifikāciju datubāzes” (Nr. 559123-EPP-1-2014-1-LV-EPPKA3-EQF-NCP, 2014-2016) ietvaros.

Latvijas Kvalifikāciju datubāze pieejama latviski www.latvijaskvalifikacijas.lv vai www.lkd.lv un angliski www.latvianqualifications.lv vai www.lqd.lv.

Lasīt vairāk

 

Avots: AIC

2.11.2016.