RSS Feed

Atvieglo nozaru speciālistu iesaistīšanos profesionālās izglītības programmu īstenošanā

2018.gada 11.septembrī Ministru kabinetā tika apstiprināti jauni „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (Nr. 569).

Noteikumi kopumā paplašina iespējas pedagogam ar iegūto izglītību strādāt izglītības iestādē kā pamata, tā vidējās izglītības pakāpē, un pasniegt radniecīgus vienas jomas mācību priekšmetus. Noteikumi nosaka tiesības veikt pedagoģisko darbību personām, kurām ir augstākā izglītība, bet nav pedagoģiskā izglītība, kā arī precizē speciālās izglītības īstenošanā iesaistītajiem pedagogiem nepieciešamo profesionālās kompetences pilnveidi. Noteikumi arī nosaka, kādos gadījumos persona ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju ir tiesīga īstenot mācību priekšmetu vai moduli, ko saturiski veido vairākas izglītības tematiskās jomas. Pedagogi savu profesionālo kompetenci pilnveido, triju gadu laikā apgūstot programmu vismaz 36 stundu apjomā.

Attiecībā uz profesionālās izglītības skolotājiem, noteikumi precizē viņiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju – tā var būt vidējā profesionālā vai augstākā izglītība, vai studiju programmas ietvaros apgūti studiju kursi vismaz sešu kredītpunktu jeb 240 stundu apjomā, vai amata meistara diploms.

Papildus tam, profesionālās izglītības skolotājiem nepieciešama arī pedagoģiskā izglītība – tā var būt augstākā pedagoģiskā izglītība vai citas augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu kredītpunktu jeb 80 stundu apjomā, vai pabeigta pedagogu profesionālās kompetences programma 72 stundu apjomā, pēc kuras apguves tiek iegūts sertifikāts pedagoģijā vai tiesības īstenot profesionālās izglītības mācību priekšmeta moduli.

Prasības par pedagoģisko izglītību neattiecas uz tiem profesionālās izglītības skolotājiem, kuru darba slodze izglītības iestādē ir mazāka par 360 darba stundām gadā. Tādējādi jaunie noteikumi atvieglina nozaru speciālistu iesaistīšanos profesionālās izglītības programmu īstenošanā.

Jaunie Ministru kabineta noteikumu pieejami šeit.

Avots: Ministru kabinets

12.09.2018.