RSS Feed

Publicēta informatīva e-brošūra par ECVET izmantošanu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) savā mājaslapā ir publicējusi informatīvu e-brošūru „Kāpēc ECVET?”

ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) ir Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai – instrumentu un principu kopums, kas veicina izglītības guvēju un strādājošo mobilitāti un mūžilgu mācīšanos.

Galvenais ECVET elements ir mācīšanās rezultāti, iespēja tos uzkrāt, pārnest un atzīt.

E-brošūrā ir ietvertas tēmas, kas skaidro ECVET būtību, principus, instrumentus un to izmantošanu starptautiskajās mobilitātēs.  E-brošūra parāda mācīšanās rezultātu lomu arī kontekstā ar profesionālās izglītības reformu, modulārajām izglītības programmām un darba vidē balstītām mācībām. Tajā tiek raksturoti arī citi Eiropas mobilitātes un mūžizglītības instrumenti.

Informatīvo materiālu ir sagatavojuši ECVET Latvijas nacionālie eksperti.

ECVET e-brošūra pieejama VIAA mājaslapas sadaļā ECVET aktivitāte » ECVET brošūra.

Avots: VIAA

07.01.2019.