RSS Feed

Pārskats par neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas attīstību Latvijā

Pārskats par neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas sistēmu attīstību no 2012. līdz 2018.gadam ir sniegts Akadēmiskās informācijas centra (AIC) 2018.gadā sagatavotajā ziņojumā „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešana Latvijā”.

Latvijā kopš 2011.gada profesionālajā izglītībā un kopš 2012.gada augstākajā izglītībā ir iedibināta kārtība, kādā tiek atzīti personas neformālās un ikdienas mācīšanās rezultāti.

Profesionālajā izglītībā (LKI 2.-4. līmenis) atzīšanas process ietver maksas profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, par kura veiksmīgu nokārtošanu tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība. Kopš 2017.gada ESF projekti nodrošina personām profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izmaksu kompensēšanu.

Augstākajā izglītībā (LKI 5.-7. līmenis) atzīšanas process ir iespēja dokumentāri apliecināt dzīvē, darbā un dažādās mācībās iegūto kompetenču atbilstību augstskolas vai koledžas studiju programmas mācīšanās rezultātiem, kas ļauj samazināt studiju programmas kursu apjomu un ilgumu. Iesniegtos dokumentus izvērtē augstskolas vai koledžas izveidotā komisija, kura piešķir atbilstošu kredītpunktu skaitu.

Ziņojumā analizēts atzīšanas procedūru normatīvais pamatojums, atzīšanas procesā iegūstamās kvalifikācijas, atzīšanas saskaņotība ar citiem caurskatāmības instrumentiem, atbalsts privātpersonām, ieinteresēto pušu loma, kapacitātes stiprināšana, kvalitātes nodrošināšana, atzīšanas izvērtēšana, uzraudzība un monitorings.

2018.gada 11. decembrī ziņojums tika prezentēts Eiropas Komisijas izveidotajā EKI Konsultatīvās grupas 48. sanāksmē, Briselē, Beļģijā. Latvija saņēma pozitīvu vērtējumu par paveikto neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas jautājumos, un ziņojums tika atzīts par vērtīgu un uzticamu izziņas avotu.

Ziņojums „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešana Latvijā” ir publicēts Eiropas Komisijas izveidotajā Eiropas izglītības iespēju un kvalifikāciju portālā, kā arī pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, AIC mājaslapā un Latvijas nacionālā koordinācijas punkta EKI mājaslapā latviešu un angļu valodā.

Ziņojums tika sagatavots ar Eiropas Komisijas projekta “National Europass Centre + EQF NCP 2018-2020” (Nr. VS/2018/0241) atbalstu.A

14.01.2019.