RSS Feed

Mūžizglītības kompetenču attīstīšanas moduļi pieaugušo izglītībā

Lai piedāvātu iespējas pilnveidot mūžizglītības kompetences, 2018.gada laikā nozaru eksperti un profesionālās izglītības eksperti ir izstrādājuši ieteikumus pieaugušo izglītības satura izstrādei vispārējo prasmju attīstīšanai, balstoties uz galvenajām kompetencēm mūžizglītībā.

Atbilstoši tam, kādas vispārējās prasmes ir nepieciešams attīstīt katrā nozarē strādājošajiem, profesionālās izglītības eksperti izstrādāja 20 pieaugušo izglītības moduļus, ietverot valodu kompetenci, digitālo kompetenci, uzņēmējdarbības kompetenci, matemātisko kompetenci un kompetenci dabaszinātnēs, tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, personīgo, sociālo un mācīšanās kompetenci, kā arī jaunu – ilgtspējas kompetenci.

Moduļu saturs ir veidots atbilstoši nozares vajadzībām, pamatkompetencēm mūžizglītībā, kā arī pieaugušo izglītības vajadzībām. Daļa no izstrādātajiem moduļiem ir specifiski konkrētai nozarei, piemēram, „Profesionālā angļu valoda mehāniķiem”, „Informāciju tehnoloģiju programmatūras pielietojums elektroenerģētikā”, „Efektīvas darba metodes mašinizētajā mežizstrādē”. Citi moduļi veidoti pamatkompetenču attīstībai neatkarīgi no nozares, piemēram, „Komandas darba vadīšanas ABC”, „Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem”, „Digitālās prasmes darba vajadzībām”. Atsevišķos moduļos ir apvienotas vairākas kompetences, piemēram, „Matemātiskās, inženierzinātņu un uzņēmējdarbības kompetences elektrotehnikā”, un saskaņā ar „Metodiskajiem ieteikumiem modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei” (2015.) pieaugušo izglītības programmu īstenotājiem ir iespēja:

  • īstenot vienu atsevišķu moduli (izstrādājot izglītības programmu atbilstoši konkrētam stundu skaitam);
  • integrēt moduļu saturu citos mūžizglītības moduļos, apvienot vairākus moduļus vienā;
  • veidot profesionālās pilnveides izglītības programmu saturu, komplektējot vairākus moduļus;
  • iekļaut moduļus profesionālās tālākizglītības programmas B vai C daļā mūžizglītības kompetenču sadaļā.

Moduļu izstrādi pamatkompetenču attīstīšanai pieaugušo izglītībā organizēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) Erasmus+ projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros.

Moduļi publicēti http://www.muzizglitiba.lv/node/198.

Avots: IZM

05.02.2019.