RSS Feed

Izstrādāti visi 162 profesiju standarti

ESF projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (2016.-2021.gads), kuru īsteno Valsts izglītības satura centrs, ir izstrādāti visi projektā paredzētie 162 profesiju standarti.

Atlikušos četrus projektā izstrādātos profesiju standartus 2019.gada aprīlī apstiprināja Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA). Līdz ar to divas no sešām projektā paredzētajām galvenajām darbībām ir uzskatāmas par pabeigtām.

Kopā tika izstrādāti 162 profesiju standarti sekojošās nozarēs: tūrisms, poligrāfija, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, komunikāciju tehnoloģijas, būvniecība, uzņēmējdarbība, veselība, māksla, metālapstrāde un enerģētika.

Plašākai informācijai par projektu un tā aktivitātēm apmeklējiet VISC mājaslapu.

Avots: VISC

09.07.2019.

error: Content is protected !!