RSS Feed

Latvijai ievērojama izaugsme vidējās un augstākās izglītības absolventu nodarbinātībā

Eiropas Komisija 2019.gada 26.septembrī publicēja ikgadējo ziņojumu „Izglītības un apmācības pārskats” (Education and Training Monitor), kurā Latvija vairākos izglītības jomas rādītājos ir sasniegusi augstākus rezultātus kā citas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Pēc datu analīzes ziņojumā secināts, ka īstenojot jauno, uz zināšanām balstīto mācīšanās pieeju, Latvijā varētu uzlaboties mācīšanās rezultāti. Viens no lielākajām Latvijas izaugsmes rādītājiem dalībvalstu vidū ir vidējās un augstākās izglītības absolventu nodarbinātība, kura ir sasniegusi 84%. Ziņojumā norādīts, ka palielinās absolventu nodarbinātība, jo tie izvēlas profesionālo izglītību un darba vidē balstītas mācības. Ziņojumā „Izglītības un apmācības pārskats” īpaši tiek akcentēti skolotāji, investīcijas, pirmsskolas, augstākā, profesionālā un pieaugušo izglītība.

Ziņojuma „Izglītības un apmācības pārskats” labākie Latvijas rādītāji:

Latvija Latvija ES vidējaisES vidējais

Izglītības rādītāji
2009.g.2018.g.2009.g.2018.g.
Izglītību priekšlaicīgi pārtraukušie (18-24 g.v.) 14.3% 8.3% 14.2% 10.6%
Augstākās izglītības ieguve (30-34 g.v.) 30.5% 42.7% 32.3% 40.7%
Neseno absolventu nodarbinātība pēc izglītības ieguves (vecumā 20-34 g.v. kas pabeiguši izglītību 1-3 g.v. laikā pirms ziņojuma) 69.7% 84.1% 78.3% 81.6%
Pirmsskolas izglītība (no 4 gadiem līdz sākumskolai) 91.7% 96.3% 90.8% 95.4%
Pieaugušo iesaiste mācībās (25-64 g.v.) 5.6% 6.7% 9.5% 11.1%

Ziņojums pieejams Eiropas komisijas mājaslapā angļu valodā.

Avoti: Izglītības un zinātnes ministrija, Eiropas Komisija

01.10.2019.

error: Content is protected !!