RSS Feed

Apstiprināti MK noteikumi par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu (10.01.2012.)

2012.gada 10. janvārī Ministru Kabinetā apstiprināti noteikumi „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” (stājās spēkā 13. janvārī), kas izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 59.2 panta piekto daļu (1995, grozījumi spēkā no 1.08.2011.). Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtē un atzīst iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus, un atzīšanas kritērijus.

Lēmumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas vai koledžas izveidota studiju rezultātu atzīšanas komisija. Atzīšanas gadījumā komisija par apgūtajiem studiju rezultātiem piešķir noteiktu skaitu kredītpunktu.

Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai tajās attiecīgās studiju programmas daļā, kura balstīta praksē, turklāt šiem studiju rezultātiem jābūt sasniegtiem studiju programmas izglītības tematiskajai jomai atbilstošajā profesijā. Savukārt iepriekšējā izglītībā apgūtos studiju rezultātus var atzīt, ja tie atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegti:

  • Profesionālās tālākizglītības programmā, kuras noslēgumā tiek piešķirta 4. vai 5. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālā kvalifikācija (5.-7. EKI līmenis);
  • Atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona ir apguvusi kā klausītājs;
  • Studiju programmas daļā;
  • Citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos, izņemot studiju programmas, kurās tiek apgūtas reglamentētās profesijas.

Persona, kura nav attiecīgās studiju programmas studējošais, pēc studiju rezultātu atzīšanas var tikt imatrikulēta šīs studiju programmas atbilstošā studiju posmā, un, ja nepieciešams, individuāli nosakot papildus apgūstamo studiju kursu vai studiju moduļu apjomu un attiecīgos pārbaudījumus.

Pilns MK noteikumu teksts.

Avots: MK

16.01.2012.

error: Content is protected !!