RSS Feed

Konference par pieaugušo izglītību Latvijā un Eiropā

2016.gada 27.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrija rīkoja starptautisku konferenci “Pieaugušo neformālās izglītības jautājumi”, kurā pieaugušo izglītības profesionāļi un eksperti vērtēja situāciju pieaugušo izglītībā Latvijā, kā arī analizēja citu Eiropas valstu pieredzi, organizējot pieaugušo izglītību.

Lasīt vairāk »Sākas mācības profesionālās izglītības skolotājiem projekta „Droša skola – drošs darbs” ietvaros

Projekts „Droša skola – drošs darbs” tiek īstenots jau otro gadu. Kā viena no svarīgākajām projekta aktivitātēm ir profesionālās izglītības iestāžu darbinieku un praktisko mācību priekšmetu skolotāju izglītošana drošas mācību un darba vides darba aizsardzības jautājumos, jo skolotāji ir atbildīgi par jauniešu sagatavošanos profesionālam un praktiskam darbam ražošanas uzņēmumos.

Lasīt vairāk »Uzsākts projekts par sadarbības tīkla izveidi neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēmā (2012-2013)

2012.gada martā sācies ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 atbalstītais projekts „Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide” (Val-Net), un tas ilgs līdz 2013.gada 28. februārim.

Lasīt vairāk »Apstiprināti MK noteikumi par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu (10.01.2012.)

2012.gada 10. janvārī Ministru Kabinetā apstiprināti noteikumi „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” (stājās spēkā 13. janvārī), kas izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 59.2 panta piekto daļu (1995, grozījumi spēkā no 1.08.2011.). Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtē un atzīst iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus, un atzīšanas kritērijus.

Lasīt vairāk »